Διαθεματικές Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες με τίτλο «Χορωδία», «Μαντέματα» και Αινίγματα» βασίζονται στο συσχετισμό της γλωσσικής με την αισθητική δραστηριοποίηση του παιδιού. Επιδιώκεται, δηλαδή, να εμπλουτιστούν οι δραστηριότητες της φωνολογικής επίγνωσης των μικρών παιδιών με αισθητικά στοιχεία και ή αλλιώς, να ενσωματωθεί η αισθητική δραστηριότητα των παιδιών με τη φωνολογική τους εξάσκηση.

 

Η Χορωδία
Κάνετε κλικ για να ξεκινήσετε την δραστηριότητα

 

Τα Μαντέματα
Κάνετε κλικ για να ξεκινήσετε την δραστηριότητα

 

Τα Αινίγματα
Κάνετε κλικ για να ξεκινήσετε την δραστηριότητα

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

Χορωδία

Φωνολογικά, τα παιδιά εξασκούνται στη σύνθεση λέξεων από συλλαβές και κατανοούν τη συλλαβή ως φωνολογική μονάδα της λέξης...


Μαντέματα

Ο φωνολογικός στόχος της άσκησης είναι η αναγνώριση-ταύτιση συλλαβής. Τα παιδιά αναγνωρίζουν την πρώτη συλλαβή μιας λέξης...


Αινίγματα

Επιδιώκεται η εξάσκηση των παιδιών στην αναγνώριση-ταύτιση του αρχικού φωνήματος μιας λέξης. Ταυτόχρονα, τα στιχάκια αποτελούν...